Veiligheidscoordinatie

Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te verminderen moeten veiligheidscoördinatoren aangesteld worden, wanneer tenminste twee aannemers werken uitvoeren op een zelfde werf, zelfs al komen deze aannemers nooit gelijktijdig op de bouwplaats.

Dit geldt zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de verwezenlijkingsfase van de werken.

Zodra de bouwwerken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende aannemers, geldt automatisch de coördinatieverplichting ongeacht de aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. En dit zowel bij bouwopdrachten voor particulieren als voor ondernemingen.

Voor de veiligheidscoördinatie op werven kleiner dan 500 m² wordt de veiligheidscoördinator aangesteld door:

 • De architect.
 • De aannemer bij afwezigheid van een architect.

Voor de veiligheidscoördinatie op werven groter dan 500 m² dient de opdrachtgever de veiligheidscoördinator aan te stellen.

Voor volgende werkzaamheden dient een veiligheids- en gezondheidsplan opgesteld worden:

 • Werkzaamheden die werknemers aan gevaren van bedelving, wegzinken of vallen blootstellen, gevaren die bijzonder vergroot worden door de aard van de werkzaamheden of van de toegepaste procedés of door de omgeving van de arbeidsplaats of de werken:
  • a) het graven van sleuven of putten van meer den 1,20m diepte en het werken aan of in deze putten;
  • b) het werken in de onmiddellijke nabijheid van materialen zoals drijfzand of slib.
  • c) het werken met een valgevaar van een hoogte van 5m of meer
 • Werkzaamheden die de werknemers bootstellen aan chemische of biologische agentia die een bijzonder risico voor de gezondheid en de veiligheid van de werknemers inhouden.
 • Elk werk met ioniserende stralingen waarvoor de aanwijzing van gecontroleerde of bewaakte zones vereist is.
 • Werkzaamheden in de nabijheid van elektrische hoogspanningslijnen of –kabels of van leidingen onder een inwendige druk van 15 bar of meer.
 • Werkzaamheden die werknemers blootstellen aan risico op verdrinking.
 • Ondergrondse werken en tunnelwerken.
 • Werkzaamheden met duikuitrusting.
 • Werkzaamheden onder overdruk.
 • Werkzaamheden waarbij springstoffen worden gebruikt.
 • Werkaamheden in verband met montage of demontage van geprefabriceerde elementen.

De veiligheidscoördinatie zal volledig in regel met een focus op veiligheid in goede banen geleid worden door onze bekwame coördinators.

U hoeft niets te voorzien van documenten gedurende de veiligheidscoördinatie.

Bestel uw Veiligheidscoordinatie